сайтка кириу

Manzil: 230300, Qoraqalpog’iston Respublikasi
Qonlikul tumani, Ga’rezsizlik kuchasi, raqamsiz joy
Telefon: 0(361) 332-11-16
faks: 0(361) 332-16-11
e-mail: qonlikul@umail.uz

Интернет портфолио

Қанлыкөл районы мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы 13-санлы мектепке шекемги билимлендириў мекемеси үлкен топар тәрбияшысы

 

«Мектепке шекемги билимлендириў системасы үзиликсиз тәлимниң ең биринши ҳәм тийкарғы буўыны болып есапланады» (Ш.М.Мирзиеёв)

Өзим ҳаққында:

Мениң педагогикалық ураным «Жас бала нәл сыяқлы жүдә сүйкимли ҳәм түсимпаз, сол нәлди дурыс тәрбия бериў биз тәрбияшыларымыздың миннети».

Мен бул кәсипти жақсы көриўимниң себеби балаларды жақсы көриўим, себеби бала еле жазылмаған ақ қағаздай қәлби пәк жаңа өсип киятырған гүлге уқсайды. Ҳәр бир баланың тәлим тәрбия алыўы ҳәмде өзине керекли болған жас өзгешеликлерине қарап өзлестириўи тийис билим көнликпелерин мектепке шекемги билимлендириў мекемесине келген ўақтынан баслап қабыл етиўи керек. Соның ушын ҳәр бир тәрбияшы ҳәр бир күнниң шынығыў ушын таярланып мәмлекетлик талаплар тийкарында балаға билим үйретиўи тийис.

Өзбекстан Республикасы биринши президенти И.А.Каримов «Бизиң балаларымыз бизденде билимли ҳәм жақсы жасаўы керек» деген еди. Сол ушында мәмлекетлик талап «Дәслепки қәдем» дәстүри тийкарында балаларға тәлим тәрбия берилмекте.

Дәстүр тийкарында алып барылып атырған жумыслар бойынша балалардың ой өриси, ақылын раўажландырыў ушын дидактикалық ойынлардан пайдаланыў ҳәм орайларды ойынлар шөлкемлестирилип барылады. Орайларда шынығыўлар өткенимизде балалар толық түрде компетенцияларды өзине қабыл етиўи керек.

Мениң пикиримше ҳәм ойлаўым:

«Тәрбияшы болыў ушын тәрбиялы болыў керек» (С.А.Макаренко) айтып өткениндей ҳәр бир тәрбияшы билимли, зийрек, талапшаң, дөретиўши ҳәм үлгили болыўы керек деп ойлайман.

Тәрбияшы балаларға ғамхор, өз анасындай жан күйер, бала тәрбиясына үлкен кеўил бөлетуғын кәсибине жуўапкершилик пенен қарайтуғын жетик инсан болыўы шәрт.

 

Ж Е Т И С К Е Н Л И К Л Е Р И М